Laboratorijska oprema

Kategorije proizvoda
  • Osciloskopi

    Osciloskopi služe za prikazivanje promene napona u toku vremena na ekranu uređaja. Osciloskopi su jedan od najvažnijih mernih uređaja u elektrotehnici i koriste se u laboratorijama, proizvodnji ili po potrebi na licu mesta pri nekoj popravci ili servisiranju. Digitalni osciloskopi nude razne automatske funkcije za merenje frekvencije, srednjih vrednosti, vremena rastućih i opadajućih vrednosti. Matematičke funkcije se koriste da bi izvršile izračunavanje na samom uređaju. Interfejsi kao što su LAN, VGA i USB se mogu koristiti za povezivanje sa računarom ili na mrežu.

  • Spektralni analizatori

    Spektralni analizatori prikazuju signal u frekvencijskom opsegu na ekranu koji se nalazi na uređaju. Ovo može pokazati kvalitet signala mobilnih mreža. Opremljeni su različitim interfejsima kao što su: USB i priključak za štampač, tako da se vrednosti mogu sačuvati, odštampati i na kraju se može izvršiti procena dobijenih rezultata.

  • Generatori funkcija

    Generatori funkcija periodično proizvodi električne signale koji se koriste za proveru električnih kola. Na primer generatore funkcija možemo koristiti za proveru funkcionisanja pojačavača i filtera.

  • Frekvencmetri

    Frekvencmetri su dizajnirani za merenje frekvencije električnih signala poput linijske, niske i visoke frekvencije oscilatora i radio predajnika. U kombinaciji sa različitim senzorima mogu se meriti frekvencije mehaničkih vibracija, brzine, trajanja i drugih fizičkih procesa.

  • Laboratorijski multimetri

    Laboratorijski multimetri su merni instrumenti sa digitalnim ekranom koji vrše različita merenja sa visokom preciznošću. Kako se radi o multimetru nudi merenje naizmenične i jednosmerne struje i napona a pored toga dodatno može posedovati i opcije za merenje otpornosti, frekvencije i kapacitivnosti.

  • Laboratorijska napajanja

    Imati odgovarajuće napajanje za određeni uređaj je od krucijalne važnosti. Zato izaberite laboratorijsko napajanje koje je prilagođeno određenim potrebama koje će zadovoljiti vaše zahteve.