Analogni i digitalni unimeri - mogućnosti i primena

Multimetar je uređaj bez kojeg se posao električara danas ne može zamisliti. Uređaj se obično sastoji od voltmetra, ommetra i ampermetra, i s obzirom na svoju univerzalnu upotrebu za različita elektricna merenja, dobio je i naziv unimer. Cena ovog instrumenta je danas znatno povoljnija nego ranije, zbog čega je postao široko dostupan.

 

unimeri analogni digitalni

 

Za koja se sve elektricna merenja koriste unimeri?

 

Unimeri se koriste prilikom merenja:

  • temperature (od -40 do 1.000˚ C)
  • ispravnosti dioda
  • ispravnosti PNP i NPN tranzistora
  • električne kapacitivnosti
  • električne otpornosti
  • jednosmernog i naizmeničnog električnog napona
  • jednosmerne i naizmenične električne struje
  • frekvencije naizmeničnih električnih veličina, itd.

 

I da pojednostavimo, ovi uređaji koriste se pri radovima na elektroinstalacijama kao i prilikom provere ispravnosti i popravke svih vrsta električnih aparata, uređaja i opreme.


Postoje dve vrste unimera – analogni i digitalni multimetar.

 

Analogni i digitalni multimetar – karakteristike


Analogni multimetar, kao stariji, ima skalu na kojoj se veličina merenja pokazuje kazaljkom, dok digitalni multimetar ima LCD displej na kojem se veličine ispisuju brojkama. Iako su elektricna merenja analognim unimerima malo složenija od digitalnih, analogni uređaji se i danas koriste, samo ređe.


Digitalni multimetar je jednostavniji, tačniji i otporniji na sva moguća oštećenja u radu. Na primer, digitalni multimetar ima osigurač protiv pregorevanja za slučaj da prilikom merenja odaberete pogrešan merni domašaj. Za razliku od njega, analogni multimetar će pregoreti ako na primer merite 220 V na domašaju do 20 V.


Još jedna bitna prednost ove novije digitalne generacije uređaja jeste i ta što prilikom merenja, ukoliko čak i obrnete polove (plus i minus kontakte), displej će opet pokazati tačnu vrednost, samo sa predznakom minus.

 

Digitalni multimetar – mogućnosti i primena

 

Postoje različite varijante digitalnih unimera. Razlikuju se po veličini i po mogućnostima koje pružaju. Kvalitetniji instrumenti pružaju više funkcija i mogu da se upotrebe za sva gore pomenuta elektricna merenja.


U najvećem broju slučajeva elektricna merenja unimerom odnose se na merenje otpornosti. To su oni slučajevi kada želimo da ustanovimo da li neki grejač, elektromotor ili transformator uopšte radi, tj. da li je ispravan. Pored ostalih funkcija unimera takođe ćete ga često koristiti i kada želite da proverite da li je došlo do kratkog spoja između dve merene tačke.


Pored merenja otpornosti, digitalni unimeri se koriste i za merenje jačine struje ili napona, za testiranje dioda i sl., ali pojedini multimetri imaju i druge korisne opcije kao što je True RMS, merenje frekvencije, provodljivosti i slično.

 

Osnove rada sa unimerima


Pre svake upotrebe potrebno je prvo priključiti merne elektrode na unimer. One se priključuju na rupice, ili konektore, kojih ukupno može da ima četiri, s tim što crna elektroda, koja je minus ili nula, uvek ide u konektor obeležen sa COM. Crvena merna elektroda (plus) postavljate u određeni konektor u zavisnosti od veličine koju merite. Konektor obeležen sa VΩ koristi se za merenje napona i otpornosti, konektor mA za merenje struje, dok se za merenje većih vrednosti struje koristi konektor obeležen sa 20A.


Svaki digitalni multimetar ima i dugme sa označenim električnim veličinama koje merite. Ta veličina je ustvari već pomenuti domašaj ili opseg merenja. Pre upotrebe instrumenta potrebno je na dugmetu podesiti veličinu koju merite. Ono o čemu uvek treba da vodite računa je to da pri promeni tipa veličine morate prvo skinuti merne elektrode sa elementa koji merite. U suprotnom, doći će do pregorevanja instrumenta.

 

Za merenje jednosmernog i naizmeničnog napona, čiju očekivanu vrednost ne znate, merenje započinjete sa najvećim opsegom. Ukoliko je broj na displeju suviše mali, smanjujte opseg sve dok ne dobijete odgovarajuću tačnost. Pritom, za merenje jednosmernog napona bitno je kako ćete da postavite merne elektrode – crna ide na minus, a crvena na plus – dok za merenje naizmeničnog napona to nije važno.


Merenje otpornosti je još jednostavnije. Pre svega otpornik odvojite od ostalih elemenata električnog polja, postavite merne elektrode na krajeve otpornika (polovi nisu bitni), i jednostavno očitajte broj na displeju. Ukoliko odaberete veći opseg otpornost će biti nula, te u tom slučaju smanjujte opseg sve dok ne dobijete što precizniji broj.


Prilikom provere kratkog spoja na nekom osiguraču i slično, prvo spojte merne elektrode da proverite ispravnost vašeg unimera. Ako se začuje zvučni signal uređaj je ispravan. Kada merne elektrode prislonite na osigurač, dešava se ista stvar – ako je ispravan čućete zvučni signal, ako on izostane onda je došlo do kratkog spoja.

 

Digitalni ili analogni unimer – cena


Zbog svojih višestrukih prednosti digitalni unimeri su danas traženiji i dosta zastupljeniji na tržištu od analognih. Kada su u pitanju osnovni modeli ova dva tipa unimera, razlika u njihovim cenama je zanemarljiva. I naravno, što više opcija i funkcija ima unimer, cena je shodno tome i veća. Najpoznatiji proizvođači digitalnih multimetara su Fluke, PeakTech, Flir i Extech.