Diode i njihova primena

Ljudi su uvek fascinirani kada vide gotov komad elektronike. Oduševljenje aparatima je veliko, ali se zaboravljaju osnovne komponente kao diode. Cena uređaja se ne meri prema njima, nego prema funkcionalnosti, ali to nije slučaj da se ne upoznate sa njima.

Nisu ni sve one iste, postoje one uobičajene, ali postoje i one posebne kao Zener diode i Šotki diode.

Ali, pre nego što dođemo do toga, treba pogledati ko su, tačnije šta su diode uopšte.

 

diode vrste dioda

 

Princip rada diode


Za puno razumevanje principa rada diode mogli biste konsultovati brojne članke, knjige pa i YouTube klipove. Ali, za potrebe radinosti i opravljanja kućne elektronike, ili vaših projekata, možemo to malo i uprostiti.

Dioda je poluprovodnički element. To znači da se u jednom slučaju ponaša kao provodnik, a u drugom nije provodnik.

Dioda se sastoji od PN spoja. Ovaj spoj ima dva dela, N je deo sa elektronima, a P sa šupljinama. Kada se PN spoj priključi na napon kroz diodu poteče struja - elektroni iz N oblasti popunjavaju šupljine u P oblasti.

Ili da to još malo uprostimo, dioda služi da omogući da se struja pod određenim naponom kreće unapred u strujnom kolu. Kada je napon struje veći nego što dioda može da izdrži, strujno kolo se zatvara, nastaje otpor i struja ne može da ide napred.

To bi ukratko bila funkcija diode. Vrste diode su:

  • Zener diode
  • Šotki diode
  • Diode koje emituju svetlo (LED diode)
  • Signalne diode
  • Rektifajer diode 
  • Foto diode


A sada, pogledajmo dve krajnje popularne vrste dioda u našoj ponudi, Zener i Šotki vrstu.

 

Zener diode

 

Zener dioda je silicijumska poluprovodnička dioda. Njen probojni napon u inverznom režimu značajno je manji nego kod drugih, standardnih dioda. Namena joj je stabilizacija i ograničavanje napona.

Napravio je Klarens Zener. Nakon što je objasnio kako se kod poluprovodničkih dioda sa velikom koncentracijom nečistoća povećava provodnost u inverznom režimu rada. To se dešava usled tuneliranja elektrona iz valentne u provodnu oblast.

Ove vrste dioda upotrebljavaju se kao stabilizatori i ograničivači napona. Prilikom odabira ovih dioda potrebno je voditi računa o najvećoj dopuštenoj struji u Zenerovu području.

Zato, treba imati određeno poznavanje strujnih kola pre upotrebe ove diode. Moguće je da ćete morati da izvedete određene proračune da biste videli da li vam odgovaraju ili ne.

 

Šotki diode

 

Šotki dioda ili šotkijeva dioda je posebna dioda koju odlikuje kratko vreme uključivanja i isključivanja, najčešće 100ps. Takođe, ima i znatno niži prag provođenja nego kod običnih silicijumskih dioda.

Osnovna karakteristika ove diode jeste prag provođenja koji je dosta manji nego kod drugih dioda. Zato, i potencijalna barijera je dosta manja nego kod drugih. Sam prag provođenja se može menjati promenom gustine primesa u poluprovodniku.

Ove diode se koriste kao spojna kola, najčešće za prevenciju saturacije kod tranzistora. Upotrebljavaju se i u RF kolima, kao i u brzim prekidačkim kolima.

 

Dioda kao elektronska komponenta


Diode se nalaze u doslovno svemu. Ne postoji komad elektronike danas koji možete da kupite i koristite a da nema u sebi diode, ili sistem dioda. Iako kada pogledate same diode, cena im nije velika. Međutim, one se nalaze u računarima i opremi kao i u kućnoj tehnici, kao u:


Naravno, vi nikada nećete ni videti tu diodu osim ako sami ne uzmete i ne rasklopite uređaj. Pritom, ni same diode se ne nalaze kao zasebni elementi unutar uređaja, već uvek u sklopu različitih sistema i strujnih kola.

 

Diode cena

 

Doduše, u potpunosti je druga priča ukoliko sami želite da pravite svoj računar. Ili ukoliko želite da popravite neki vaš uređaj.

Ali, ukoliko toliko već znate, onda biste lako mogli da razlučite koji vam tip diode treba. Kupite sigurno i napravite iskorak u kvalitetu rada svojih aparata i elektronskih uređaja.